Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

14-11-2023

Дружество ЕЛВИ ООД е одобрено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Наименование на проекта: Изграждане на пречиствателна станция за млекопреработвателно предприятие. Въвеждане на автоматизирани поточни линии в производството.

Номер на договор: BG06RDNP001-4.015-0149

Обща стойност на проекта: 3 905 703.97 лв.

Одобрена субсидия: 1 947 626.16 лв

Начало на проекта: 28.07.2023 г.

Край на проекта: 15.06.2025

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони.