Производство и контрол

Производство и контрол

Неразделна част от производствения процес в нашата компания е спазването на всички вътрешнозаводски стандарти, технологични документации и прилагането на добри производствени и хигиенни практики. Въведената НАССР система и лабораторните изследвания от независима акредитирана лаборатория, гарантират качеството и безопасността на произведените млечни продукти от фермата до крайния потребител. Упражняваният контрол от страна на водещите ни технолози и производствената лаборатория е насочен не само върху крайния продукт, но и върху всички етапи от неговото производство.
1 Изкупуване на млякото
Елви ООД доставя сурови краве млека от ферми, отговарящи на Българските и Европейските стандарти за качество според Регламент 853/2004/ЕС. Преди да се транспортира суровото мляко от хладилните вани на фермите, се извършва първоначален контрол, включващ:
- Проверка температурата на съхранение, която трябва да е в интервала 2- 6° C;
- С млекоанализатор се проверява масленост, плътност, сух безмаслен остатък, оводняване и белтък;
- Тест за наличие на антибиотици.

Ако отговаря на определените условия, суровото краве мляко се транспортира от фермата до млекопреработвателното предприятие чрез специализиран транспорт.

Приемане на суровото мляко
2 Приемане на суровото мляко
При пристигане на млякото в мандрата се осъществява контрол на входящата суровина от обособената приемна лаборатория. Нейните действия се изразяват в следното:
- Проверка температурата на транспортиране – трябва да е по ниска от 10° C;
- Тест за наличие на антибиотици;
- Проверка на органолептични показатели – мирис, вкус, цвят, наличие на физични замърсявания и др.
- Физико-химичен анализ – масленост, плътност, сух безмаслен остатък, общ белтък и др. ;
След приключване на лабораторните изследвания и анализи, които доказват, че млякото е годно, се насочва към следващия процес на преработка. Ролята на приемната лаборатория е да следи за настъпили отклонения от качествата на суровите млека и точно на този етап те да бъдат отстранени и бракувани.
Нормализация на млякото
3 Нормализация на млякото

Това е технологичен процес, чрез който се постига определена стойност на маслеността при млякото. В зависимост от производството на даден продукт, тя се повишава, като се добави сметана или се понижава чрез прибавяне на обезмаслено мляко.

Пастьоризация
4 Пастьоризация

Важен момент от преработката на мляко е унищожаване на вредните микроорганизми чрез пастьоризиране, което протича при загряване до температура по ниска от 100° С за време от 10-15 секунди. Пастьоризираното мляко постъпва в съд за задръжка при същата температура и престоява за време от 20 до 30 минути. Температурата на пастьоризация и времето на задръжка зависи от това за какъв продукт е предназначено млякото. Въведена е електронна записваща система, която следи и не допуска преминаване на мляко, което не е достигнало зададената температура.

Млечни продукти
5 Млечни продукти

-При млечно-киселите продукти следват процеси на охлаждане и хомогенизация, за да се постигне еднородна смес, която постъпва в специално изработени съдове наречени заквасочници. Тук, под непосредствения контрол на производствената ни лаборатория, се следи за количеството и качеството на добавената закваска и спазването на температурните режими. За разфасоване на заквасената продукция се използват разливни машини Hamba. С индустриален принтер се обозначава партидата, часа на разфасовка и дата, до която продукта трябва да се използва.

Пълните и запечатани кофички се транспортират до термостатна камера и започват ферментационните процеси на заквасване. След достигане на определени показатели, ферментиралият продукт се отвежда в хладилни клетки, където се извършва първично охлаждане на млякото. Последните две стъпки на термостатиране и охлаждане са изключително важни и затова дружеството е въвело в експлоатация технологична линия с компютърна система за запис, следене и контрол на тези процеси от водещата в тази област френска компания Clauger.

-При производството на сирене след процесите на пастьоризация, задръжка и охлаждане, следва подсирване и обработка на сиренината до получаване на продукт готов за зреене. Важно е да се отбележи, че за марките сирена „Елви" и „Боженци" се прилагат различни технологии на производство и периоди на зреене.

-Единствено при производството на кашкавал, млякото не се пастьоризира, а преминава през процес на термизация /по ниска температура на загряване 60 – 65°C/, за да може да протече технологичния процес на обработка до получаване на продукт, готов за зреене.

-Кравето масло се произвежда от пастьоризирана сметана, която постъпва в цеха за производство, където протичат процеси на биологично и физично зреене, избиване, промиване, гнетене и разфасоване.

Контролни проби
6 Контролни проби
От всяка партида се отделят така наречените контролни проби, които се съхраняват до изтичане срока на годност на даден продукт. При рекламация от страна на потребителите има възможност за обратна проследяемост по цялата верига – клиент, търговски обект, дистрибутор, транспорт, производство и ферма производител на сурово краве мляко.
Съхранение и транспорт
7 Съхранение и транспорт
Всички готови продукти постъпват в хладилната база на предприятието, оборудвана с компютърна система за запис и следене на температурните режими. За да се съхранят вкусовите качества на готовите продукти, спазвайки нормативните разпоредби, превозът до дистрибуторите и търговските обекти се осъществява със специализиран транспорт.