Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

10-11-2023

Дружество ЕЛВИ ООД е одобрено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Наименование на проекта: Изграждане и оборудване на обор за подрастващи крави и закупуване на техника за хранене на животните и покриване изискванията на Нитратна директива

Номер на договор: BG06RDNP001-4.012-0817

Обща стойност на проекта: 1 955 791.06 лв.

Одобрена субсидия: 977 895.51 лв

Начало на проекта: 07.02.2023 г.

Край на проекта: 07.02.2025

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони.